วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

 อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)
 วิชา การพัฒนาเว็บไซต์งานธุรกิจ รหัสวิชา (4204-2001)
นางสาว  วิลาวัณย์   วางเชิง
เลขที่ 14 กลุ่ม ทลค.11
นักศึกษาปริญญาตรีปี 1
 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
พุทธศักราช 2558

ความหมายของ
e-
Learninge-Learning
คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ความหมายของ E-learning ถูกตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่มีส่วนที่เหมือนกันคือใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาตลอดเวลา ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สำหรับผู้เขียนให้ความหมายของ E-learning ว่าเป็น "การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล" 

 อีเลิร์นนิ่ง คือ
            การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับอีเลิร์นนิ่ง เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) หรือ การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (WBI = Web-based Instruction) หรือ การเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Learning)

:: ทำไมต้องสมัครสมาชิกก่อน ::
          เนื่องจากการเข้าระบบการเรียนในแบบ e-learning ของเราจำเป็นต้องมีการ login เพื่อเข้าระบบ ดังนั้นผู้ที่สนใจเรียนในระบบของ e-learning ของ ThaiEduNet.com นี้นั้น ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเราก่อน โดยสามารถคลิกเพื่อสมัครได้ที่ "สมัครสมาชิก" หรือ "Sign Up" บนเมนูบาร์ทางด้านบนของหน้านี้ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น